Lomba Desain Ikon Jakarta

Desain Ikon Jakarta 120

Karya: 
Imas Yurinda
Image: