Lomba Desain Ikon Jakarta

Desain Ikon Jakarta 119

Karya: 
Raidini Putri Hasanah
Image: